top of page

VERTROUWENSPERSOON

1. contact leggen met onze eigen vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon Tafeltennis Goes 1 Inleiding Binnen de Tafeltennis Goes vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, moet jij dat ook niet bij anderen doen. Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat. En dat jij je daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over. Dat kan met verschillende mensen; ouders, een teamgenoot, met je trainer of met een coach. Er kan ook contact worden opgenomen met het bestuur. Maar je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen de vereniging. De vertrouwenspersoon voor Tafeltennis Goes is Abko Nijsse. Tegen hem kan je zeggen wat je vervelend vindt in het gedrag van de ander. De vertrouwenspersoon kan je helpen om te zoeken naar een oplossing. Want uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen tafeltennissen. De beste wijze om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon is via email: abko@nijsse.nl 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon: Tafeltennis Goes wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De vertrouwenspersoon heeft een taak bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Hij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging. De aanstelling van de vertrouwenspersoon is een aanvulling op de gedragsregels die wij binnen de vereniging hanteren en die op onze site zijn te vinden. De vertrouwenspersonen wordt door het dagelijks bestuur voor gedragen in de algemene ledenvergadering en na akkoord van de leden benoemd. 3 Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon 1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet gewenst is. 2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag. 3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van de vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Proberen de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van de betrokkene. 4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de vereniging ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan de bestuursvoorzitter. Tenminste 1 keer per jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan de bestuursvoorzitter over de klachten die hem heeft bereikt. Hij geeft daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van de klachten. 5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met de betrokkene besproken. 6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van grenzen. 7. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan. 8. Doorverwijzen naar de poule van vertrouwenspersonen en adviseurs van de NOC*NSF. 4 Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor de vertrouwenspersoon 1. De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere personen die een beroep op hem doen of tot wie hij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenspersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn functie als vertrouwenspersoon ter kennis komt. 2. Tevens zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat de documentatie en archivering geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor de werkaantekeningen die de vertrouwenspersoon voor zichzelf maakt. 3. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als het slachtoffer en/of andere betrokken personen schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn zoals omschreven in 4.d. 4. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te vertrekken, kan de vertrouwenspersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarde: a. Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen. b. De vertrouwenspersonen verkeren in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding. c. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen. d. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor de betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren. e. De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding de schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken. 5. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon zijn redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken. a. De vertrouwenspersoon brengt de betrokkenen op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit werkelijk te doen. b. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenspersoon betrokkenen onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon en/of instantie. 5 Omschrijving ongewenst gedrag Onder ongewenst gedrag verstaat de vereniging de volgende categorieën gedragingen: • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren) • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen) • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten) • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, aanranding, verkrachting). Vele van deze gedragingen kunnen ook via kanalen van de sociale media geuit worden. 6 Vaardigheden van de vertrouwenspersoon De functie van een vertrouwenspersoon in een vereniging heeft als complexheid in zich, dat de persoon in deze functie kan worden benaderd door alle partijen die betrokken zijn bij een hieronder genoemde situatie. Deze partijen (kunnen) zijn; het slachtoffer en/of de ouders, de beschuldigde en de vereniging (soms ook de bond) die te maken krijgt met: 1. Vormen van ongewenst gedrag herkennen en signaleren. 2. Partijen, betrokken bij ongewenst gedrag opvangen en hulp bieden. 3. Partijen, betrokken bij ongewenst gedrag, informeren over procedures en regelgeving inzake ongewenst gedrag. 4. Zich op adequate wijze binnen de vereniging presenteren en ongewenst gedrag binnen de vereniging bespreekbaar kunnen maken. 7 Werkwijze vertrouwenspersoon bij een klacht De vertrouwenspersoon zal proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht. 7.1 Verwijzing Het kan zijn dat een andere klachtenregeling zoals gehanteerd door het NOC*NFS meer geschikt is voor de behandeling van de melding/klacht. In dat geval zal de vertrouwenspersoon dit met de betrokkene bespreken en hem/haar doorverwijzen. Daarnaast kan in het geval van beschuldiging van strafbare zaken het noodzakelijk zijn om aan te dringen op het doen van aangifte bij de politie. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer (zie 4.3) contact op te nemen met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie. 7.2 Bemiddeling De vertrouwenspersoon streeft ernaar de problemen uit de wereld te helpen door bemiddeling. Door bijvoorbeeld een gesprek tussen het slachtoffer en de beschuldigde. Als de betrokkene daarmee akkoord gaat, neemt de vertrouwenspersoon contact op met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere gesprekken onder leiding van de vertrouwenspersoon, tussen de betrokkenen. Soms kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de vertrouwenspersoon en de beschuldigde. Dit alles gebeurt alleen met instemming van het slachtoffer en de beschuldigde. 7.3 Advisering Het is ook mogelijk dat de vertrouwenspersoon één of meer gesprekken met de betrokkene voert, waardoor diegene mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van het probleem te komen. 7.4 Preventie De vertrouwenspersoon heeft een taak in de preventie van ongewenst gedrag. Daartoe zal het kader, waaronder trainers, coaches en begeleiders bekend gemaakt moeten worden met gedragsnormen en het oppakken van de signalen van ongewenst gedrag. Voorop staat dat de hele vereniging een verantwoordelijkheid heeft in het naleven van gedragsnormen. Middelen kunnen zijn: themabijeenkomsten, risico inventarisatie, artikel op de website, foldermateriaal van NOC*NSF beschikbaar stellen en het bestuur van advies voorzien inzake ongewenst gedrag en de preventie hierin. 7.5 Ondersteuning De vertrouwenspersoon van de vereniging kan zelf terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF. De vertrouwenspersoon voor Tafeltennis Goes is te bereiken via Abko@Nijsse.nl Bij deze voldoet Tafeltennis Goes aan de regelgeving vanuit de ARBO wet.

2. Contact leggen met Vertrouwenspunt Sport Vertrouwenspunt Sport Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gratis) of stel je vraag via Whatsapp op 0653646928

Conform de richtlijnen vanuit de Sportbond NOC. NSF heeft Tafeltennis Goes een Vertrouwenspersoon aangesteld. Je hebt echter ook de keuze om rechtstreeks met de sportbond in contact te treden indien u daar aanleiding voor heeft. 

Als bestuur van onze vereniging hopen wij dat je deze keuze uiteraard nooit hoeft te maken maar verwijzen wij u naar de volgende 2 mogelijkheden:


 

bottom of page