top of page

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

​ARTIKEL 1 - Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Tafeltennis Goes, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 1 Mei 2020 en is gevestigd te Goes.

 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 1 Mei 2020.

 

ARTIKEL 2 - Leden

De vereniging bestaat uit:

 • Spelende leden: Junioren (jeugdleden); dit zijn leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt

 • Senioren (seniorleden); zijn leden van 18 jaar en ouder

 • Niet spelende leden; dit kunnen vrijwilligers zijn (zoals trainers), maar ook bestuursleden en commissieleden die uit hoofde van hun functie ook lid moeten zijn van de vereniging

 • Leden van verdienste

 • Ereleden

 

ARTIKEL 3 - Leden van verdienste en ereleden

 1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Op leden van verdienste rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

 2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben ge maakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend.

 3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

 

ARTIKEL 4 - Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.

 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

ARTIKEL 5 - Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor junioren en pupillen dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

 2. Er zijn geen kosten voor de aanmelding van leden.

 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de NTTB.

 4. Leden die om financiële redenen de contributie niet kunnen voldoen, sociale minima, kunnen aanspraak maken op het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland. Aanvragen lopen via de penningmeester en worden gehonoreerd door het bestuur.

 

ARTIKEL 6 - Aanneming van leden

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris of ledenadministrateur namens het bestuur genomen. De secretaris of ledenadministrateur kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

 

ARTIKEL 7 - Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben alle leden het recht een exemplaar van het beleidsplan, de statuten, en het huishoudelijk reglement te ontvangen.

 2. Spelende leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

 3. Verplichting te spelen in sport- / clubkleding

 4. Alle leden, uitgezonderd jeugdleden, hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen; namens jeugdleden van de vereniging heeft de wettelijke vertegenwoordiger/ster het recht om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen.

 5. Alle leden vanaf 18 jaar worden verwacht aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering.

 6. Alle leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

 7. Alle leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

 8. Alle leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

 9. Alle leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de verschuldigde contributie.

 10. Alle leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de NTTB.

 11. Alle leden hebben de plicht tot naleving van de Code Sportief Gedrag. Deze staat uitgebreid beschreven in het beleidsplan.

 12. Ieder lid heeft de plicht om, door de vereniging verstrekte materialen die zoekraken, te vergoeden.

 

ARTIKEL 8 - Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen (w.o. Code Sportief Gedrag) en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de NTTB dienen door de leden zelf te worden betaald tenzij het bestuur anders beslist. Hierbij wordt verwezen naar het boetebeleid. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, (assistent) trainer, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de NTTB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, (assistent) trainer, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de NTTB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen volgens de fases beschreven in de Code Sportief Gedrag.

Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

 

ARTIKEL 9 - Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. Opzeggen

 2. Overlijden

 3. Royement

Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of ledenadministrateur.

Recreanten kunnen het lidmaatschap elke kalendermaand beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Einde lidmaatschap gaat derhalve in per 1e van de eerstvolgende kalendermaand. Geef je je als recreant op voor bijvoorbeeld een halfjaarabonnement, dan ga je uiteraard de verbinding ook voor die periode aan met de vereniging. Competitiespelers kunnen het lidmaatschap beëindigen vóór het einde van hun lidmaatschap met inachtneming van één kalendermaand.

Royement:

a. Wegens niet nakomen van geldelijke verplichtingen aan de vereniging geschiedt door het bestuur.

b. Wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging geschiedt door de algemene vergadering met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen en wel op voordracht van het bestuur of op een door tenminste 10 leden 7 dagen voor de betrokken algemene vergadering ingediend voorstel.

Degene die is geroyeerd verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende; hij is even­wel gehouden alle ingegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.

 

ARTIKEL 10 - Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 

ARTIKEL 11 - Clubkleding

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit: een rood shirt, een zwarte korte broek, sportsokken en sportschoenen met een lichtgekleurde niet afgevende zool. Ieder spelend lid is verplicht de voorgeschreven clubkleding te dragen. De vereniging streeft bij aanschaf van de clubkleding naar een speciaal heren- en damesshirt.

 

ARTIKEL  12 - Bestuur

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester met daarnaast tenminste twee leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

    a. de algemene leiding van zaken;

    b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

    c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

    d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per drie maanden volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. (N.B. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen, dan vervalt de volgende tekst van dit lid 5.) Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

 

ARTIKEL 13 - Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en mogelijk extra bestuursleden vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

 2. Taken van de voorzitter:

  • geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

  • is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

 3. Taken van de secretaris:

  • voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

  • heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;

  • zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

  • zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

  • houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.

 4. Taken van de penningmeester:

  • beheert de gelden van de vereniging;

  • zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

  • houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

  • voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;

  • brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

ARTIKEL 14 - Bestuursverkiezing

 1. Ieder jaar treedt 1/3 van het aantal bestuursleden bij toerbeurt af met dien verstande dat zoveel mogelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet gelijktijdig aftredend zijn.

 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 4. Kandidaat bestuursleden dienen minimaal een half jaar lid te zijn van de vereniging alvorens officieel benoemd te kunnen worden.

 

ARTIKEL 15 - Kascommissie

 1. Conform artikel 12, lid 3a van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.

 2. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

 3. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

 

ARTIKEL 16 - Overige commissies

 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het bestuur en de commissies.

 2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

 3. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

 4. Een commissie vergadert zo dikwijls de coördinator of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

 5. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

 

ARTIKEL 17 - Contributie

 1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering

 2. Naast de verenigingscontributie is elk lid een NTTB bondsbijdrage verschuldigd

 3. De vereniging is bevoegd om (in bijzondere gevallen) gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van verenigingscontributie en/of bondsbijdrage te verlenen.

 4. De contributie wordt per half jaar geïnd omstreeks eind van de eerste maand van dat half jaar, in overleg met de penningmeester.

 5. De betaling van de contributie voor spelende leden wordt verdeeld in leeftijdscategorieën: -Jeugdleden t/m 17 jaar -Seniorleden vanaf 18 jaar

 

ARTIKEL 18 - Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de NTTB vast te stellen normen en voorwaarden.

 

ARTIKEL 19 - Speelruimte van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de speelruimte aanwezig.

 2. De speelruimte is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

 

ARTIKEL 20 - Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 

ARTIKEL 21 - Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

ARTIKEL 22 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

ARTIKEL 23 - Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na publicatie waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

 4. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de algemene ledenvergadering.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 1 Mei 2020.

 

Namens het bestuur van de vereniging.

 

De voorzitter:                                  De secretaris:                              De penningmeester:

bottom of page